Gebruiksvoorwaarden

Privacy – copyright – voorwaarden

Deze website is in eigendom en beheer van NV Meubelen Moens, RPR Londerzeel, Mechelsestraat 183-191 1840 Londerzeel.

Copyright – Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de websites van Meubelen Moens zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. De websites zelf zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank zowel door de auteurswet als door de databankenwet beschermd.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Meubelen Moens.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de websites zelf noch de op de websites aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Meubelen Moenshiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar de websites van Meubelen Moens al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken over aan Meubelen Moens.

Interactiviteit 

Meubelen Moens is niet verantwoordelijk voor de inhoud op weblogs die via de websites draaien. Chatten, reageren en berichten insturen gebeurt steeds op eigen risico. De chatsessies, reacties en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.

Door berichten of reacties in te sturen, geeft de indiener ook zijn toestemming om deze berichten ook te laten publiceren in onder meer de website en andere media.

De redactie behoudt zich autonoom het recht voor om reacties te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van de redactie die haar beslissing niet moet verantwoorden.

Volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus uiteraard verboden op de websites van Meubelen Moens:

– Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het promoten ervan;
– laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen;
– schending van intellectuele of andere eigendommen. Het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. vervolgd kunnen worden;
– hacken of poging tot hacken van de websites van Meubelen Moens is absoluut verboden en wordt bestraft;
– openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Indien een bezoeker van de websites van Meubelen Moens van mening is dat bepaalde informatie op de websites een wederrechtelijk of aanstootgevend is, wordt die bezoeker verzocht om contact op te nemen met Meubelen Moens. In geval van onwettig gedrag van een gebruiker, kan het IP-adres van die gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Voorwaarden

Ieder gebruik van de websites van Meubelen Moens is onderworpen aan deze voorwaarden. Het loutere gebruik van de website houdt in dat de gebruiker (klant of adverteerder) de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de website en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Meubelen Moens behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Prijzen

De prijzen in de prijskaarten op de website kunnen verschillen van de prijzen in de winkel door aanpassingen van de fabrikant. In dit geval zijn de prijzen in de winkel geldend.

Beperking van de aansprakelijkheid

Meubelen Moens streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie op de websites garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Meubelen Moens is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Meubelen Moens is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. ….

Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Meubelen Moens op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom enz. ….

Schade 

Meubelen Moens is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de websites. Meubelen Moens is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de websites.

Beschikbaarheid van de website 

Meubelen Moens stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de websites maar kan niet garanderen dat de websites op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Meubelen Moens behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. Meubelen Moens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Meubelen Moens.

Toepasselijk recht 

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de websites van Meubelen Moens is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.