ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die Meubelen Moens organiseert.

1. Meubelen Moens organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een deelname via website of email.

2. Elke wedstrijd heeft steeds een duidelijk gecommuniceerde einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de wedstrijdleiding van Meubelen Moens.

3. Er wordt geen communicatie over de wedstrijden gevoerd, noch schriftelijk, noch telefonisch, noch via e-mail.

4. Meubelen Moens kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van Meubelen Moens om, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd. Meubelen Moens kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor een probleem bij de communicatiediensten waardoor niet (of niet tijdig of zoals gewenst) kan worden deelgenomen.

5. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,…) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. In geval van een ex aequo wordt de deelnemer die het eerst heeft deelgenomen als winnaar aangeduid.

6. De personeelsleden en bedrijfsleiders van Meubelen Moens en partijen (en desgevallend hun personeelsleden/bedrijfsleiders) waar Meubelen Moens mee samenwerkt voor een bepaalde wedstrijd mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. De gezinsleden en familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen zijn ook uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.

7. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Meubelen Moens houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren te controleren evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Meubelen Moens opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

8. Meubelen Moens mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen. Deze gegevens worden verwerkt in een bestand waarvan Meubelen Moens de houder is. De gegevens worden bewaard door Meubelen Moens met het oog op commerciële promoties vanwege Meubelen Moens en andere commerciële partners waarmee Meubelen Moens in het kader van een concrete wedstrijd samenwerkt. Door de deelname aan de wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij/ zij door Meubelen Moens in kennis werd gesteld van de inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden. Eenieder heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem/ haar betreffende gegevens en om onjuiste gegevens te verbeteren mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan Meubelen Moens of een email wordt verstuurd. De wet tot de bescherming van de privacy wordt hierbij gerespecteerd.

De winnaar gaat ermee akkoord dat zijn/ haar naam vermeld wordt in/ op de communicatiekanalen van Meubelen Moens (bv. websites, emails, …).

9. De winnaar verleent Meubelen Moens de toestemming haar/ zijn afbeelding en naam te gebruiken met het oog op de vervaardiging en de exploitatie van foto’s en video’s hiervan.

10. Meubelen Moens is niet verantwoordelijk voor enige schade die een winnaar oploopt en/ of veroorzaakt, indien deze winnaar zich bv. verplaatst naar een activiteit, die de prijs van een bepaalde wedstrijd vormt.

11. De wedstrijden worden gratis aangeboden en doen geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van Meubelen Moens. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege Meubelen Moens tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. Meubelen Moens aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie.

12. Meubelen Moens verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Meubelen Moens kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.

13. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van een wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Per wedstrijd wordt maximaal één winnaar per postadres toegekend.

14. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege Meubelen Moens.

15. Tijdens de periode van een bepaalde wedstrijd kan een deelnemer maar één maal deelnemen en dus ook maximaal één maal winnen in het kader van deze bepaalde wedstrijd.

16. Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.

17. Indien een prijs verstuurd wordt, is Meubelen Moens niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of derde partijen of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd, kan Meubelen Moens eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

18. Winnaars krijgen bericht dat zij een prijs hebben gewonnen via een brief/ email, via persoonlijk telefonisch contact of op een andere wijze, dit alles afhankelijk van het soort wedstrijd. Indien een winnaar voor een bepaald tijdstip, aangegeven in het bericht, Meubelen Moens moet contacteren om zijn/ haar gegevens (naam en thuisadres) door te geven, krijgen ze de prijs pas toegestuurd/ bezorgd indien hij/ zij Meubelen Moens tijdig contacteert.

19. Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd zo snel mogelijk na bekendmaking van de winnaars. Dit kan echter wel een zekere vertraging oplopen, buiten de wil van Meubelen Moens om.

20. Meubelen Moens kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.

21. Alle betwistingen dienen binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld ter attentie van Meubelen Moens op het email adres info@moensmeubelen.be.

22. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.